Cursus / persbericht

Spankeren / Arnhem / Velp, 31 juli 2013

VERLEGENHEID GOED AANPAKKEN: CURSUS IN ARNHEM/VELP

CURSUS
De Stichting Aanpak Verlegenheid (SAVE) wil een cursus geven in Arnhem/Velp voor iedereen die het nuttig vindt de kwaliteit van de eigen communicatieve vaardigheden en het positief denken te verhogen, wat vooral raadzaam is voor mensen die last hebben van verlegenheid. De cursusleider heeft sinds 1988 ervaring op dit gebied. 
     Groepssolidariteit staat voorop. Bij voldoende belangstelling start de stichting in de loop van dit jaar (september/oktober) met de cursus, die vooralsnog 5 bijeenkomsten duurt met de mogelijkheid van verlenging van 3 x 5 cursusavonden. De cursus zal dan plaatsvinden in Zalencentrum Parkstaete te Velp om de 14 dagen op een nog te bepalen dag van de week, afhankelijk van de voorkeur, van 19.30 – 22.00 uur.

DOELGROEP
40% van de mensen vindt zichzelf verlegen. De voornaamste doelgroep omvat dus een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking. Uit het percentage van 40 blijkt dat er vele intensiteiten en soorten van verlegenheid zijn. Mensen die last hebben van verlegenheid kunnen in deze stichting elkaar helpen om hun verlegenheid te overwinnen met een degelijk lesprogramma. De helft van de verlegen mensen onder­vindt zo veel last van hun verlegenheid, dat zij er graag iets aan willen doen.
    
VERLEGENHEID

Wanneer voel en gedraag je je verlegen? Onder ande­re als je de weg niet durft te vra­gen, als je je opgelaten voelt in gezelschap van onbekenden, als je moeilijk con­tac­ten legt, als je confrontaties uit de weg gaat, als je angst hebt voor blozen, als je bang bent voor een nega­tieve beoor­de­ling van ande­ren. Kortom: je niet op je gemak voelen in bepaalde sociale situaties en je daarnaar gedragen.

NOG IETS OVER DE CURSUS
De stichting SAVE wordt aanbevolen door professionele deskundigen, w.o. prof. dr. H.T. van der Molen, decaan bij de Erasmusuniversiteit. Hij is adviseur van de stichting. SAVE geeft m.b.v. een beproefde metho­de een cursus aan mensen vanaf 18 jaar; over de leeftijd is te praten. Bij voldoende motivatie kunnen de groepsleden zeer veel aan hun verlegenheid doen. De cursus rich­t zich voorname­lijk op samenwer­king, in­zicht in verlegen­heid, oefe­nen met com­municatie­ve vaar­digheden en positief den­ken. De cursus is voor een groot deel gebaseerd op het werk van prof. dr. H.T. van der Molen, die cum laude gepromoveerd is met het proefschrift “Hulp als onderwijs, Effecten van cursussen voor verlegen mensen”. 

AANMELDING BIJ DE STICHTING 
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor de cursus m.b.v. de websitepagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/act/

LINKS NAAR NADERE INFORMATIE:
• Alle praktische gegevens zijn te vinden op: http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-in-sept-2013/ .
•  Doelgroep: Een nadere toelichting kunt u vinden in: http://www.aanpakverlegenheid.nl/cursus-kenmerken/.
• Buiten de cursus ontplooit de stichting ook andere activiteiten ter overwinning van de verlegenheid. Zie http://www.aanpakverlegenheid.nl/aanbod/.
• Veel informatie over de achtergronden van de cursus is te vinden in meerdere pagina’s van deze website. Die pagina’s zijn alle bij elkaar genoemd in punt 2 van http://www.aanpakverlegenheid.nl/paginatitels-op-categorie/.
CONTACT: Aanvraag om meer informatie: http://www.aanpakverlegenheid.nl/contact/