Jaarverslag 2012

Samenvatting:
De activiteiten waren gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit en op een workshop.

Financiën

Er zijn geen uitgaven en inkomsten geweest, die van dien aard zijn dat ze ook vermeld moeten worden. Ik denk hier aan de kosten van gebruik van computer, telefoon, reiskosten, e.d. Die zouden er ook geweest zijn zonder stichting. Bij de oprichting in 2011 is er een donatie geweest van de oprichter van de stichting, in die zin dat de notariskosten ad euro 495,– niet als uitgaven ten laste van de inkomsten zullen worden gebracht. Dit houdt in dat de stichting op dit moment noch met verlies noch met winst draait.

Activiteiten zijn er in 2012 geweest die voorbereidend en uitvoerend van aard zijn, namelijk de volgende:

PR

Affiches
Er zijn affiches gemaakt. Afspraken zijn gemaakt met de bibliotheek over het ophangen van affiches.

Cursus

Gezocht is naar een cursusruimte voor de stichting in Gelderland-Zuid.

Website

Veel tijd is besteed aan de inrichting, teksten en verbetering/aanvulling van de website.

Workshop

Voorbereidingen zijn getroffen voor het houden van een workshop “Reageren op kritiek en pesten” in de vorm van de opstelling van basisteksten. Een groot deel van die voorbereidingen en basisteksten is reeds ondergebracht in de website. Het is de bedoeling eind 2013 de workshop te houden in samenwerking met psychologe Corry de Rooy.

Raad van Toezicht
Het zoeken naar personen die zitting kunnen nemen in de Raad van Toezicht is voortgezet met gunstig resultaat. Zie de home-pagina onder Inleiding.

Cursus voor kinderen

Contact is gelegd met de Prinses Margrietschool te Spankeren i.v.m. een cursus voor kinderen.

Literatuur

Plannen zijn gemaakt tot het aanschaffen van de volgende boeken in 2013:
- Psychologishe gespreksvoering van o.a. Prof. Dr. Henk.T. van der Molen (na lening van dit boek in de bibliotheek)
- Nieuwe, herziene druk van Directieve Therapie door o.a. Kees van der Velden.
Deze boeken zijn inmiddels in januari 2013 aangeschaft.

Andere websites

Gelezen zijn de websites waarvan de links vermeld zijn in de eigen website van de stichting. De heer drs. Bob van der Meer heeft zich bv. gespecialiseerd op het probleem pesten.

Vervolgcursus VVM

Deze cursus, gestart in november 2012, volg ik mede vanwege deskundigheids- en vaardigheidsbevordering voor vereniging en stichting.

Prof. dr. H.T. van der Molen

De heer Van der Molen, lid van de Raad van Advies, is uitgenodigd een les in Amsterdam bij te wonen van de groep die ik in maart 2012 voor de Vereniging van Verlegen Mensen heb opgestart. Door drukke werkzaamheden is dat nog niet gelukt.