Aanpak

Samenvatting:
In het verleden is ruimschoots bewezen dat het hier om een zeer betrouwbare basis voor een degelijke werkwijze gaat.

1. Taboe-doorbrekend: Voorkoming zelfmoord

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, even voorstellen: Mijn naam is Dick Schoneveld.

Begin november 2012 werden we opgeschrikt door de zelfmoord van Tim Ribberink, die zijn hele leven lang was gepest. Op 11 december liep Fleur Bloemen onder een rijdende trein. De kans dat zulke afschuwelijke gebeurtenissen gauw worden vergeten is groot, want pesten lijkt zo normaal en van alle tijden: waar er rivaliteit is tussen mensen, is er de neiging om te pesten, het is een wijdverbreid verschijnsel en lijkt het meest voor te komen op scholen. Een zeer ruime definitie van pesten luidt: “Het onsportief omgaan met rivaliteit”. Een betere definitie is: “Een poging tot diefstal van zelfvertrouwen”. Het geweld, ja ieder onsportief gedrag op het voetbalveld, zoals trekken aan het shirt van de tegenstander, jaagt het pesten buiten het veld aan, en andersom. Immers, mensen beïnvloeden en imiteren elkaar.

HEB JE PLANNEN OM JEZELF IETS AAN TE DOEN? JE KUNT ME BELLEN ZONDER DAT IK KOSTEN IN REKENING BRENG. ALS JE ZELFMOORD PLEEGT, DAN STRAF JE OOK MENSEN DIE NERGENS SCHULD AAN HEBBEN. ZIJ HEBBEN HET BESTE MET JE VOOR, ZIJ KUNNEN JE NIET MISSEN EN HOUDEN VAN JE. GOOI HET KIND NIET MET HET BADWATER WEG. WANNEER DE PROBLEMEN VOORBIJ ZIJN, KUN JE MENSEN HELPEN DIE IN HETZELFDE SCHUITJE ZITTEN ALS JIJ NU. JE KUNT ME NU BELLEN ZONDER DAT IK KOSTEN IN REKENING BRENG EN ZONDER DAT IK IETS ANDERS TERUGVERLANG (0313-437487, eventueel antwoordapparaat, ik bel terug, of 06 130 231 61. EMAIL: mailto:info@aanpakverlegenheid.nl. MENSEN DIE PESTEN, HEBBEN EEN GESTOORDE KIJK OP DE WERKELIJKHEID EN OP MACHT. ZIJ TRACHTEN, UITERAARD TEVERGEEFS, MEER INHOUD EN BETEKENIS (??!!) AAN HUN LEVEN TE GEVEN (??!!) DOOR ANDEREN TE BESCHADIGEN, TE VERNEDEREN EN TE BELEDIGEN. DEERNISWEKKEND! WELK BEELD MOET JE VAN JE LEVEN HEBBEN OM JE HIERTOE TE VERLAGEN?! JE VERRIJKT JE LEVEN ALS JE IETS VOOR ANDEREN KUNT BETEKENEN. DIT IS EEN VAN DE MEEST BASALE EN VOOR DE HAND LIGGENDE UITGANGSPUNTEN VAN EEN ONTWIKKELDE EN BESCHAAFDE SAMENLEVING.
IK ATTENDEER JE OP RESP.:
PROBLEEMANALYSE (DIEP, UITGEBREID) (niet voor jonge kinderen)
PROBLEEMANALYSE (DIEP, UITGEBREID; WERKEXEMPLAAR
PROBLEEMANALYSE (KORT)
PROBLEEMANALYSE (WERKEXEMPLAAR)
WORKSHOP REAGEREN OP KRITIEK (1/1 WEERBAARHEID)
WORKSHOP REAGEREN OP KRITIEK (1/2 UITWERKING)
PESTEN (weerbaarheid)
PESTERS AANPAKKEN

IK WIL BRIEVEN MET JE OPSTELLEN OF IEMAND BELLEN (KOSTELOOS).

N.B.
De Stichting Aanpak Verlegenheid houdt zich qua suïcide, voornamelijk bezig met preventie en wel
1. via telefoongesprekken, e-mailcontact, persoonlijke gesprekken en behoedzame en discrete bemiddeling (korte termijn)
2. via theorie en oefeningen inzake reageren op kritiek en pesten (termijn van een paar maanden), zijnde onderwerpen die onmisbaar zijn voor een ieder die belangstelling heeft voor goede communicatie. Dit kan rechtstreeks vanaf deze website gerealiseerd worden met behulp van ouders, vrienden en kennissen. Maar veel beter is je op te geven voor een cursus van de stichting. Ook deelname aan te organiseren workshops voor volwassenen en kinderen behoort tot de mogelijkheden van de nabije toekomst. Daarnaast of vooruitlopend daarop kun je je opgeven voor maatwerk, d.w.z. concentratie op directe problemen.

Verantwoording
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een menselijke en een deskundige benadering. Het een sluit het ander echter niet uit. Het boek “Psychologische gespreksvoering, een basis voor hulpverlening”. van Prof. dr. G. Lang en prof. dr. H.T. van der Molen kan goede diensten bewijzen. Zie de pagina Literatuurlijst (2e titel) voor waardevolle extra informatie.
     Ik heb mijn aanpak, trouw aan het principe van zelfhulp, niet gestoeld op een officiële opleiding op therapeutisch gebied, maar op een diepgaande interesse in wat mensen beweegt. Ook is er uiteraard kennis genomen van elementen uit verschillende therapeutische en/of psychologische stromingen en is er blijvende aandacht voor kennisverruiming. Verder is er ervaringsdeskundigheid o.m. in de vorm van jarenlang aan mezelf en anderen geboden hulp ter overwinning van verlegenheid en het schrijven van een cursus, die succesvol is gebleken.  Zie enkele recensies in: .http://www.aanpakverlegenheid.nl/recensies-basiscursus-vvm/ 
     De pagina Levensloop geeft aanvullend inzicht in mijn motivatie. De handleiding en de zelfhulpmethode zijn destijds met zeer gunstig resultaat aan prof. Van der Molen voorgelegd.

Zie ook de website van de “pest-psycholoog” Bob van der Meer, www.bobvandermeer.info.

 2. Algemeen. Kinderen.

Verlegenheid kan zijn ontstaan door pesten.

De aanpak van verlegenheid bij kinderen is in principe hetzelfde als bij volwassenen, namelijk door hen te leren hoe weerbaar te kunnen zijn, alleen de uitvoeriing hangt sterk af van de leeftijdcategorie waartoe het kind.behoort.

De middelen zijn  o.a.

  1. Probleem-analyses maken op grond van de rationeel-emotieve theorie (gedachten bepalen de gevoelens). Een vereenvoudigde versie is al te vinden op de pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-beknopt/. Het werkexemplaar kan met succes gezocht worden op:  http://www.aanpakverlegenheid.nl/probleemanalyse-werkex/. Wellicht kan dit schema verder vereenvoudigd en verlevendigd  worden, aangepast aan de leeftijdscategorie van het kind. Zie ook de websitepagina “Kinderen” en de pagina “Wijzigingen” onder 29-3-2013 (Kiva-methode).
  2. Communicatieve vaardigheden oefenen. Opkomen voor zichzelf kan gestalte krijgen door in de cursus aandacht te geven aan ook anderen. Dit kan heel goed in de vorm van het toepassen van communicatieve vaardigheden, die per definitie zowel het eigen belang als dat van de ander dienen.
  3. Workshops. Er zijn er nu 3.

Dit kan geëffectueerd worden in de vorm van een cursus met een zelfhulp-concept. Hierbij leert de groep zichzelf te begeleiden door een goede samenwerking. Hierdoor stijgt het zelfvertrouwen zeer aanzienlijk. Altijd is een ouder aanwezig.

Toelichting
Niet alleen de inhoud van de cursus is waardevol als instrument tegen verlegenheid maar ook het begeleiden van de cursus door de kinderen zelf (zelfhulp) heeft een grote heilzame invloed, doordat dit begeleiden op zichzelf al een vermindering van verlegenheid tot gevolg heeft wegens leren samen te werken op grond van positief denken, assertiviteit en onderlinge hulp. Zo leren kinderen een coach te zijn zowel voor zichzelf als voor andere kinderen.

Verantwoording
Dit is heel goed uitvoerbaar met gebruik van een speciale, op zelfhulp toegesneden methode, die ik in de periode 1989-1995 heb ontworpen en ontwikkeld voor volwassenen. In genoemde periode en daarna was ik cursusbegeleider (regiocoördinator) van de Vereniging van Verlegen Mensen, waarin ik tot voor kort steeds als zodanig met veel plezier werkzaam ben geweest. Door te grote drukte heb ik dit werk moeten afstoten.
     Die methode is kort beschreven op de website-pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/werkwijze-cursusavonden-volledig/.
     Een onmisbare leidraad en een zeer belangrijke bron van materiaal bij het opstellen van de eigenlijke oefeningen waren het boek “Aan verlegenheid valt iets te doen, een cursus in plaats van therapie” van prof. dr. Henk T. van der Molen, nu decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmusuniversiteit, die beschermheer van de stichting is. (Zie huishoudelijk reglement). De directieve therapie, gekenmerkt door positieve uitgangspunten (voor een groot deel ontworpen en ontwikkeld door Kees van der Velden, destijds hoofdredacteur), heeft ook in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van de handleiding voor de basiscursus. De heer Van der Velden is nu wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de universiteit van Utrecht.

3. Algemeen. Volwassenen.

a. Oefenen met rationeel denken, probleemanalyses en communicatieve vaardigheden, zoals luisteren, spreken, assertiviteit.

b. Het geven van workshops inzake kritiek en pesten.

c. Het fungeren als denktankje.

4. Algemeen. Iedereen.

De stichting helpt iedereen die zichzelf wil helpen via het zelfhulp-concept van de stichting. De waarde van deze aanpak is in de afgelopen 17 jaren ruimschoots bewezen. Zelfhulp, gekoppeld aan goede begeleiding van de hulporganisatie, d.w.z. begeleiding met veel toewijding en zelfkritiek, werkt over het algemeen veel beter op het gebied van zelfvertrouwen dan praten alleen.

+_+_+_+_+_+_+_