H O M E

WELKOM.
Lettergrootte kunt U wijzigen: Ctrl + of -. Mijn naam is Dick Schoneveld, oprichter van deze stichting. Fijn dat U kijkt. Door een computerprobleem worden de alinea’s op vele pagina’s van deze website, op een manier weergegeven die mijn uitgesproken afkeuring verdient.
     De structuur van deze website omvat slechts twee elementen: de paginatitels, op elke pagina zichtbaar, en de pagina’s zelf, want eenvoud is het kenmerk van het ware, op weg naar inzichtelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en snelheid. Zodoende vormt het groene landschap van deze website, met al zijn rust, gezelligheid en levendigheid, een veilige broedplaats voor een zekere, gestaag toenemende vrijmoedige uitbundigheid. Tenminste, dat is de bedoeling, en ik vond het dan ook overbodig in deze website plaatjes op te nemen.
Met opzet komen sommige onderwerpen op andere plaatsen terug.
     Leest u vooral die onderdelen waarvoor u de meeste belangstelling heeft. (Als u überhaupt interesse heeft voor iets wat er in deze website staat, stemt mij dat al tot dankbaarheid. Simpel redenerend zou je zeggen: Hoe meer informatie hoe groter de kans is, dat er iets is, wat zich mag verheugen in uw belangstelling.) U vindt op een pagina af en toe een link naar andere pagina’s.
De pagina “Wijzigingen” van deze website vermeldt welke pagina’s recentelijk zijn toegevoegd of behoorlijk zijn gewijzigd.

WAAROM DEZE STICHTING?
De oprichter van deze stichting is altijd gefascineerd geweest door de vraag hoe een mens tot zijn recht komt. Dus hoe kan het opruimen van blokkades in zijn ontwikkeling het beste gebeuren. Als er geen sprake is van zware psychische problemen, dan kan een rol spelen het verlangen om eventuele verlegenheid te overwinnen. Maar hoe?
     Verjaardag vieren? Schakel een sociaal werker in. Onzin.
Verlegenheid overwinnen? Schakel een therapeut in. Ook onzin vaak.
Dat kun je onderling, zelfstandig. Verlegenheid is geen ziekte. Verlegenheid is angst in bepaalde sociale situaties. Wij gaan uit van zelfhulp. Zelfhulp is een vorm van wederzijdse, onderlinge hulp waarbij de hulpvrager zichzelf geen etiket opplakt en zich niet afhankelijk opstelt van professionele hulpverleners. We verzorgen wel een professioneel opgezet aanbod, namelijk een professoraal goedgekeurde zelfhulpcursus in plaats van therapie.
    Natuurlijk kan therapie nodig zijn, maar therapeuten en psychiaters raden vaak (daarnaast of daarna) onze cursus aan, omdat zij begrijpen dat onze cursisten gelegenheid krijgen om veel tijd te besteden aan oefensituaties die sterk lijken op situaties van het leven van alle dag. Daardoor kunnen de cursisten in het gewone leven, met kleine stapjes, uitdagingen aangaan die dankzij de ondersteuning vanuit de stichting haalbaar zijn, ongeacht de vraag of en hoeveel therapie men krijgt. Immers, verlegenheid kan men overwinnen alleen via contacten met andere mensen. Wij gaan uit van de stelling dat de belangen van de hulpvragers zwaarder wegen dan die van de hulpgevers.

OPSTART VAN GROEPEN.
De oprichter van de stichting heeft sinds 1989 ervaring opgedaan met het begeleiden van groepen van verlegen mensen en wil daarmee zelf, persoonlijk, graag doorgaan.
Zelfhulp betekent o.a. dat u zelf, met alle nodige en mogelijke ondersteuning, verantwoordelijk bent voor uw eigen vooruitgang. Voor bijkomende informatie over zelfhulp zie de pagina http://www.aanpakverlegenheid.nl/zelfhulp/ 

SPOED
Indien spoed is gewenst ter voorkoming van zelfmoord: Klik aan en raadpleeg:
Aanpak” (punt 1),
Probleemanalyse (diep)” (met hulp van een volwassene),
Probleemanalyse (diep) Werkex”.
Workshop Reageren op pesten” en
“Workshop pesters aanpakken”……

N.B. ….. De stichting is niet “alleen”  bedoeld voor mensen die in acuut levensgevaar verkeren. Ook een autosnelweg verandert niet in een racebaan als die weg wordt bereden door een brandweerauto met sirene.

 

OVERIGE INFORMATIE

Samenvatting

1.           Inleiding. Er zijn meerdere mensen verbonden aan de stichting.
2.           Wat wil de stichting? De stichting wil hulp bieden op het gebied van intermenselijke contacten.
3.           Cursusduur. Zo kort of lang als gewenst, maar het beheersen van communicatieve vaardigheden heeft tijd nodig.
4.           Conclusie. Het is bijzonder aantrekkelijk, voordelig en nuttig de cursus van de stichting te volgen en een leidende rol binnen de cursus te vervullen.

1. Inleiding

Verlegen mensen zijn bescheiden mensen. Bijvoorbeeld Hans Wiegel en Maarten van Rossem waren vroeger verlegen, zo hebben zijzelf meerdere malen gezegd. Verlegenheid is een statussymbool aan het worden. Maar het is toch fijn als u deze eigenschap voor een groot deel of geheel kunt overwinnen.

De stichting wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling en een Adviesraad, bestaande uit:
1.  Prof. dr. H.T. van der Molen, decaan faculteit Sociale Wetenschappen Erasmusuniversiteit. De heer Van der Molen is destijds cum laude gepromoveerd op verlegenheid. Prof. dr. Henk T. van der Molen
2.  De heer ds. P.G. Schoneveld, emeritus-predikant.
3.  De heer W. Derksen, oud-leraar voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

Er is ook een Raad van Toezicht, die bestaat uit:
1.  De heer H. Otten, ex-onderwijzer, vm. penningmeester van een wijkvereniging.
2.  De heer drs. A.J.G. van Oorschot, ex-voorzitter van de Vereniging van Verlegen Mensen (VVM).

De oprichter van de stichting, Dick Schoneveld, is hun veel dank verschuldigd voor hun vertrouwen en bereidwilligheid, temeer omdat deze functies belangeloos worden uitgeoefend.

2. Wat wil de stichting?

De statuten bepalen dat bestuursleden van de stichting geen inkomsten mogen ontvangen. Eventuele winsten komen ten goede aan de stichting.
Het doel van de stichting is het aanpakken van een wijdverbreid menselijk probleem, verlegenheid, in het belang van een leefbare samenleving, zo veel mogelijk via zelfhulp. Tot de doelgroep behoort iedereen die zijn communicatieve vaardigheden wil vergroten en het positief denken wil beoefenen, dus ook niet verlegen mensen.
De basisgedachte van de stichting is, dat verlegenheid extra snel en grondig wordt overwonnen via z.g. zelfhulp.
Hieronder de twee voornaamste activiteiten van de stichting. Zij
1. geeft cursussen in groepsverband met als grondslag een beproefde, succesvolle methode, aangepast aan deze tijd, voor alle leetijdscategorieen,
2. geeft workshops via deze website en in de oefenpraktijk (kritiek, pesten). Zij zijn ook rechtstreeks vanaf deze website uit te voeren, met hulp van kennissen, familie en vrienden. Zie verder “Paginatitels, ingedeeld naar categorie“, punt 4.

3. Cursusduur

Het zou mooi zijn als uw verlegenheid wordt overwonnen tijdens de cursus en niet pas erna. Een korte cursus heeft voordelen, evenals een lange. Het verdient aanbeveling de voordelen van een korte cursus te combineren met de voordelen van een lange. Daarom bestaat de cursus uit 4 modules van elk 5 bijeenkomsten, te houden 1x per 14 dagen, en hoef je je slechts voor één module tegelijk op te geven. Je leven kan op een geheel nieuw spoor worden gezet, te meer vanwege het volgende. Doen van huiswerk kan voor het grootste deel verwerkt worden in je gewone bestaande contacten. En het opzoeken van nieuwe situaties om te oefenen is in feite niet meer dan het aangaan van gewone uitdagingen, die je zonder cursus ook zou overwegen maar met cursus durft aan te gaan. Je wilt nu eenmaal groeien als mens.
Je zou het volgen van de cursus kunnen zien als iets wat ergens vergelijkbaar is met de vermagering, een way of life, niet als een dieet, want een dieet is per definitie tijdelijk: als het dieet voorbij is val je weer terug. Je raakt nooit uitgeleerd op het gebied van de communicatieve vaardigheden. Ook de vergelijking met sportbeoefening dringt zich op. Na een aantal jaren te hebben getafeltennist op gemiddeld niveau, denk je ook niet: “Zo, ik heb nu voldoende geleerd, ik stop emee.” Ook al is de verlegenheid overwonnen, dan nog zijn de communicatieve vaardigheden meestal niet voldoende beoefend en ontwikkeld om alle situaties de baas te blijven.
Het is bijvoorbeeld diep ingesleten om je meteen te verweren tegen kritiek (m.i. evolutionair bepaald als overlevingsstrategie), maar, zeker bij positief bedoelde kritiek, is het de kunst om nadere uitleg te vragen, dan te zeggen waar je het mee eens bent en waarmee niet, en wat je eraan gaat doen en wat niet. Enorm moeilijk is dit, want de mens heeft een emotionele behoefte aan erkenning, niet aan kritiek, zeker niet aan tactloos gegeven kritiek. Toch is ons doel goed te reageren op elke soort kritiek en op pesten. Het aanleren van goede communicatieve vaardigheden kost dus tijd, zodat een behoorlijke cursusduur nuttig is. Als je kunt reageren op kritiek als bovenvermeld, dan werkt dit enorm bevrijdend.

4. Conclusie

Dat er een stichting bestaat waarin je alle communicatieve vaardigheden als een sport of een spel kunt beoefenen, veilig en tegen een relatief spotgoedkope vergoeding, is uniek. Je kunt dit zeer kortdurend doen, in een paar maanden, of desgewenst gedurende jaren. Het is als bij een sportvereniging. Daar zeg je ook niet: “Mijn niveau is nu hoog genoeg, ik kan nu stoppen met sporten”. Maar de duur is je eigen keus.
Meld je aan als begeleider na het volgen van de cursus, ook al ben je helemaal niet verlegen. Het is prachtig te werken met mensen, het kostbaarste in deze wereld.
Je hoeft niet bang te zijn gestigmatiseerd te worden. De cursus is bedoeld voor alle mensen, jong of oud, hoog opgeleid of niet, verlegen of niet, die hun communicatieve vaardigheden willen vergroten. Niemand is wat dit betreft ooit uitgeleerd. Weliswaar is de cursus het meest nuttig voor verlegen mensen, maar iedereen kan veel profijt trekken van de cursus. Zie ook de cursuskenmerken.

+_+_+_+_+_+_+_+_